Algemene vervoersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoerknvlogo

gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006,
aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene
Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.
Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn totstandgekomen in maart 2006 in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden
in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.
 

KNV Taxi

Spui 188, 2511 BW Den Haag

Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag

T 070-3751751, F 070-3751788

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. I www.knv.nl

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt
verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer
per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f.
van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs
van tevoren is overeengekomen dan wel wordt
bepaald door het hanteren van de taxameter. Het
vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/
Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst
om taxivervoer te verrichten.
3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar
verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder
is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s
4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f.
van de Wet personenvervoer 2000.
5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt
vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die
een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
7. Opdracht:
a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan
een Vervoerder die op een Taxistandplaats
reizigers afwacht;
b. iedere andere opdracht van een Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm
dan ook.
8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
diens Personeel daaronder begrepen, die zich
verbindt personen te vervoeren per Auto.
9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder
met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst
zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn
opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of
een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar
is gesteld.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk
mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij
zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede
voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage
worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de
behandeling van geschillen door de Geschillencommissie
Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding
door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een
opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is
Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7
zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen
van Vervoerder gelden eveneens tegen over de
Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de
aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot
de Vervoerovereenkomst.

 

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk

staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen,
indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt
dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder
kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.
Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het
voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1,
niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs
totstandkomt via de taxameter, het bedrag verschuldigd
dat de taxameter aangeeft op het
moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor
aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is
Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd,
ter vergoeding van het reeds gereden deel van de
rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de
bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk
geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot
een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid
aan de Vervoerder.
5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens
afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare
schade recht op een op redelijkheid en billijkheid
gebaseerde schadeloosstelling.
 

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden

Reiziger

1. Reiziger is gehouden:
a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen
of instructies op te volgen, zoals het
plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen
zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.
Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit
het zich niet houden aan deze verplichting door de
Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden
van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende
middelen;
d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van Vervoerder;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het
lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een
andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens
Vervoerder en of anderen;
f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in
de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen
ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde
ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden
aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar
voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de
overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,
indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs
voor hem grond hadden opgeleverd de
Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden
aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst
op te zeggen.
De opzegging geschiedt door een mondelinge of
schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt
op het ogenblik van ontvangst daarvan.
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn
partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst
verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming
van de rit te wijzigen; dit met inachtneming
van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen,
is deze verplicht het portier zodanig te openen,
dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer
ontstaat.

Artikel 6:

 

1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland
algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden,
daarbij algemeen erkende vormen van elektronische
betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever
te bevorderen dat contante betalingen in gepast
geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden
een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen,
waarvan het tellen een onevenredig oponthoud
veroorzaakt.
3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/
Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen.
Betaling door Reiziger/Opdrachtgever
dient zonder enige korting, opschorting of verrekening
te worden voldaan binnen 30 dagen na
factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn
is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke
regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen
op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met
zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst
geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld
door Vervoerder en tevoren aan de
Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
 

 

 
Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden

Vervoerder

1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door
hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en
veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming
te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste
weg hetzij via de snelste dan wel economisch
voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/
centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht
geeft om langs een andere route te rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn
bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen
van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-
)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht
de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo
lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van
de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens
verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop
tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur,
datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.
6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt,
de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan
wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen,
indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan
worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.
Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met
de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met
boeking van ritten of anderzijds conform de Wet
persoonsregistraties.
8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden
hem daartoe noodzaken, het vervoer
geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de
Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken
en indien mogelijk van de redenen, de door
hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs
totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat
de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging
van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang
van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd,
een evenredig deel van die overeengekomen
ritprijs verschuldigd.

 

Artikel 8: Handbagage

1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te
verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van
Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk
of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan
geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren.
Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval
voor indien Handbagage bestaat uit:
a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. ontplofbare stoffen;
c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare
stoffen;
e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f. verdovende middelen;
g. munitie.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden
zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat
of beschadigd wordt.

 

Artikel 9: Vervoer van dieren

1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het
volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk
draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp
welke kan worden neergezet of op schoot gehouden,
worden meegevoerd. Honden mogen evenwel
ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort
aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet
worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze
voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk
kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.
 

 

 
Artikel 10: Gevonden voorwerpen
 
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met
inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten
aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in
bewaring geven en nemen, het volgende:
a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij
Vervoerder mededeling te doen van een door hem
gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is
bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden
voorwerp of geldsom in bewaring aan te
nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of
de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene
te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden
of door een ander gevonden en aan hem afgegeven
voorwerp na drie maanden of, indien het
voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.
c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de
opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp
of het bedrag van een gevonden geldsom aan
de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen
drie jaren na melding van verlies aanmeldt.
Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop
van een gevonden voorwerp opeist, mag de
vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de
administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek
met betrekking tot een verloren voorwerp of
geldsom administratiekosten in rekening brengen.


Artikel 11: Annulering

1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren
afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen
ritprijs te annuleren door middel van
mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd: 10%
van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
35% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75%
van de overeengekomen ritprijs; d. indien de
annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige
ritprijs.
2. Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder
geleden schade minder is dan het uit toepassing van
lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten
worden berekend.

 

Artikel 12: Overmacht

1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming
(overmacht) niet aan haar verplichtingen
jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt
de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor
de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming
kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer
deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever
geen recht op enige schadevergoeding. Indien
een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden
toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming
een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke
nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger
met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde
verrijking recht op vergoeding van zijn
schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder

1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt
door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge
van een ongeval dat in verband met en tijdens
het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is
niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt
door een omstandigheid die een zorgvuldig
Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan
Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
De schadevergoeding die Vervoerder in
genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd
is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van
€ 137.000,- per Reiziger.
2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging
van de handbagage, voorzover dit verlies of
deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en
is veroorzaakt: a. door een aan Reiziger overkomen
ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of
b. door een omstandigheid die een zorgvuldig
Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk
een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk
verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging
van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag
van € 1.000,- per Reiziger.
3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk
tot een maximum van € 1000,- .

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade
te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder
berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt
door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet
heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger
de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of
een gebrek van zijn Handbagage.

 

Artikel 15: Verzekering

1. Reiziger/Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen
voor diens rekening een verzekering af te sluiten die
de risico’s dekt voor welke Vervoerder niet aansprakelijk
is.
2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder heeft
opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte
verzekering af te sluiten en Vervoerder heeft de
Opdracht aanvaard en bevestigd, zal Vervoerder
aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/
Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer
brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.
3. Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waardevolle
Handbagage Reiziger/Opdrachtgever verplichten
een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te
sluiten. Vervoerder kan in zo’n geval Reiziger/
Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

 

Artikel 16: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van
de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Vervoerder
binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn
rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en
Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze
Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen
zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door
Vervoerder worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600,
2509 LP Den Haag.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/
Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder
heeft voorgelegd.
4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient
het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig
te worden gemaakt.
5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de
geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze
gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij
Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken
van voornoemde termijn vrij zal achten het
geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende
reglement. Het reglement van de geschillencommissie
wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de geschillencommissie geschieden
bij wege van bindend advies. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven
genoemde geschillencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming
van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus
en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te
handelen.
9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient
Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid
het aldus ontstane geschil aan de in lid 2
genoemde geschillencommissie.
10. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk
stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de
omvang van de schade moet daarbij bij benadering
worden aangegeven.

 

Artikel 17: Overige voorwaarden

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan
in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid
van de overige bepalingen dan wel de overige
leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen
of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen
of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling
zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of
leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen
aan Nederlands recht.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de
wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek
deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos
verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via
internet, onder meer op www.knv.nl.

Taxi centrale Schagen,
tel 0633306336
mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Etien.nl webdesign Schagen. Website laten maken in Schagen?